2024 - čáp černý

Kampaň Pták roku JOKu navazuje v roce 2024 celostátní sčítáním čápů černých, které se opakuje každých 10 let již od roku 1994.

Na organizaci sčítání se vždy podílí pod vedením Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), Česká společnost ornitologická (ČSO), Lesy České republiky, s. p. (LČR), Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a některé další subjekty.

Foto: Jan Kopecký
Foto: Jan Kopecký

Výzva

Obracíme se tedy na vás jako členky a členy JOKu s výzvou a prosbou, abyste se do sčítání co nejvíce zapojili. Hlavní platformou pro zadávání dat o pozorováních je databáze Avif (https://avif.birds.cz/), který provozuje ČSO. Hlavním úkolem celé akce je odhad počtu hnízdících párů v celé ČR.

Zapisovat všechna pozorování

Naše prosba se tedy vztahuje k zapisování všech pozorování a při přeletu, pokud možno i směr letu (v tom případě při zadávání do Avif vyberte směr letu v poli "aktivita", bod pozorování dejte na pozici čápa tam, kde jste jej poprvé spatřili, nebo tam, kde např. zapadl do porostu či k vodnímu toku, a co nejvíce podrobností vyplňte do pole "poznámka"), aby bylo možno odhadnout, zda se jedná o přelet mezi hnízdní a potravní lokalitou a naopak. To platí zejména pro hnízdní období (duben až červenec) a pro opakovaná pozorování na stejné lokalitě a v jejím okolí. V takovém případě lze také zadat v poli "aktivita" jako stálý okrsek B4. Ideální je ale zadat z každého dne pozorování samostatný záznam. Z toho lze při vyhodnocování usuzovat na pravděpodobné hnízdění v širším okolí místa pozorování. Jak je uvedeno výše, výsledkem akce má být odhad počtu hnízdících párů v celé ČR a v Jihočeském kraji zvláště ve spolupráci s vámi. Hledání hnízd není tím nejdůležitějším cílem a s ohledem na ochranu druhu není, s výjimkou zkušených dlouhodobých spolupracovníků, doporučováno. Nicméně, oznámení náhodného nálezu a polohy hnízda (obsazeného i staršího z minulých let) je vítaným bonusem. Přesnou polohu hnízda není vhodné uvádět veřejně, ale jako skrytý údaj – v takovém případě tuto skutečnost nahlaste koordinátorům e-mailem. Důvodů je hned několik – rušení a návštěva hnízda a jeho okolí dalšími pozorovateli nepřispívá ke klidnému průběhu hnízdění, nemluvě o pokusech získat fotografii apod. Takové jednání může dokonce vést až k porušení zákona o ochraně přírody. K návštěvám hnízdišť nejsou příznivě nakloněni ani majitelé a správci lesních porostů, ať už se jedná o lesy státní, soukromé, obecní nebo církevní. Lesní personál často hnízda čápů černých zná a případná nevydařená hnízdění jsou pak přičítána, často neprávem, aktivitám ornitologů, fotografů, zvědavců apod. Nechtějí proto přesné umístění hnízda prozrazovat. 

Kontroly známých hnízd budou provádět zejména kroužkovatelé, kteří hnízda znají z předchozí činnosti a jsou v osobním kontaktu se správci a hospodáři v lesních porostech. V lokalitách, kde máte dobrou spolupráci s místními lesníky, samozřejmě v kontaktech a spolupráci pokračujte. 

Zájemcům o detailnější mapování vybraného území, především pak těm, kteří se čápům či daným územím věnují dlouhodobě je určena podrobnější metodika, která je k dispozici u koordinátorů.

Předchozí výsledky

Předchozí ročníky sčítání 1994 / 2004 / 2014 byly velmi pozitivní, odhadované počty pro celou republiku rostly, přibližně 300 a 400 párů v prvních dvou sčítaných letech a v roce 2014 to bylo 505 pro celou ČR. V posledních několika letech však přicházejí od kolegů z různých částí našeho území zprávy o poklesu pozorování až úplném vymizení čápů černých (jižní Morava, východní Čechy, Doupovské hory). Výsledky letošního sčítání velmi zajímavé a důležité pro další prognózu vývoje naší populace a případné návrhy opatření ve prospěch čápů černých, jejich ochrany a zlepšení podmínek pro hnízdění, dostupnost potravy apod.

Podle dosavadních poznatků se jeví jako významný problém probíhající klimatická změna a zvýšení teploty, které vede nebo vedlo v některých oblastech až k vyschnutí drobnějších vodních toků, tedy k vymizení ryb, které jsou hlavní potravou čápů černých. Lokálně může mít výrazný vliv také kůrovcová kalamita a vykácení velkých ploch lesů, kde čáp černý hnízdil.

To vše nám pomohou objasnit výsledky letošního sčítání, nebo alespoň naznačit vhodná řešení. Proto znovu prosíme o vaši účast a těším se na spolupráci.

Organizace sčítání v Jihočeském kraji

Na území CHKO Blanský les a Třeboňsko a CHKO a NP Šumava, budou zajišťovat sčítání zejména zaměstnanci AOPK ČR a Správy NP Šumava. Samozřejmě i zde je velmi vítaná spolupráce členů JOKu.

Pro celé území kraje byli dohodnuti okresní koordinátoři, se kterými mohou členové JOKu konzultovat svoje pozorování a poznatky v průběhu sčítání. Dále koordinátoři pomohou přihlášeným zájemcům s výběrem území a vyhodnocením početnosti čápa černého v tomto území sledovaném podle přiložené metodiky.

Na tomto zvoleném území je třeba po sezóně co nejpřesněji na základě pozorování a dalších poznatků společně vyhodnotit:

1) počet obsazených hnízd (prokázaná hnízdění),

2) počet lokality s předpokládaným hnízděním, tj. pravidelným a opakovaným výskytem čápů a přelety mezi potravními zdroji (potoky, rybníky, řeky) a lesními porosty vhodnými ke hnízdění (větší rozloha a přítomnost dostatečně starých stromů k postavení hnízda) a

3) možná hnízdění (jen tam, kde byli čápi pozorováni výjimečně a ve vzdálenosti nejméně 5-10 km od známých hnízd a lokalit s předpokládaným hnízděním).

V rámci jižních Čech bude samozřejmě k dispozici pro konzultace, rady apod., hlavní organizátor sčítání na adrese frantisek.pojer@nature.cz, tel.: 724 166 122


Okresní koordinátoři:

Jiří Pykal pro Strakonice (pykal.jiri@seznam.cz)

Ladislav Lešák pro Prachatice (lesak@kshcb.cz)

Libor Šejna pro Písecko (csop.makov@gmail.com)

Petr Janeček pro Táborsko a okolí (ve spolupráci s J. Jahelkou, M.Strnadem a J. Zemanem – janecek@birdlife.cz)

Českobudějovicko Jan Havlíček (janhavlicek.cz@gmail.com)

Českokrulovsko Radek Janák z CHKO Blanský les (radek.janak@nature.cz)

Jindřichohradecko Jakub Mráz (jakubmraz@seznam.cz)

Předem děkujeme a spoléháme se na vás!

František Pojer, hlavní koordinátor sčítání pro ČR & výbor JOK


Pozorování čápů černých v Jihočeském kraji: