Jihočeský ornitologický klub

pobočka České společnosti ornitologické

Jihočeský ornitologický klub je regionálním sdružením ornitologů a zájemců o poznávání, ochranu a studium volně žijících ptáků na území jižních Čech. V klubu se sdružují členové České společnosti ornitologické (ČSO) žijící na území Jihočeského kraje a členové ČSO z jiných oblastí České republiky, kteří o členství v klubu požádají. Hlavním cílem Jihočeského ornitologického klubu, který plní funkci regionální pobočky České společnosti ornitologické, je podporovat a rozvíjet vzájemné kontakty mezi jihočeskými ornitology, koordinovat badatelské aktivity, monitorovat stav avifauny jižních Čech a popularizovat i prakticky realizovat ochranu ptactva. Jihočeský ornitologický klub je sdružení otevřené všem bez ohledu na věk, dosažené vzdělání a zkušenosti a najdete zde jak profesionální ornitology a zkušené amatéry, tak i laické milovníky ptactva a zájemce o poznávání a ochranu přírody.


Historie

Jihočeský ornitologický klub má své počátky v tzv. Vertebratologickém kroužku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, založeném v roce 1969 několika jihočeskými přírodovědci. JOK byl založen v roce 1974 a jeho prvním předsedou se stal Rudolf Prázný. Jednou z prvních významných ornitologických činností bylo mapování hnízdního rozšíření ptáků, které započalo již v r. 1973. V této době se stává členem výboru Jan Zeman, který se po 10 let jako jednatel stal hybným motorem pobočky. Současně dozrává situace k vydání první souhrnné ornitologické publikace "Příspěvky k ornitologickému průzkumu jižních Čech" (1974). Další sborníky byly vydány v roce 1978 a 1982. V letech 1976-1992 se přechodně stal zastřešující organizací pobočky Dům kultury ROH a od té doby funguje pobočka pod názvem Jihočeský ornitologický klub-pobočka ČSO. Nyní je sídlem pobočky opět Jihočeské muzeum. V roce 1978 se stává předsedou pobočky Jiří Bumerl, kterého v roce 1989 střídá Petr Bürger. Koncem 70. let dochází ke specializaci v ornitologické práci a zakládá se řada pracovních skupin (např. skupina pro výzkum labutě velké, čápa bílého, dravců, akce Řežabinec). Počátkem 80. let se v činnosti klubu začala projevovat osobnost Jiřího Jandy, který se kromě jiného ujal myšlenky Jiřího Andresky pořádat ornitologické konference. První z jihočeských ornitologických konferencí se uskutečnila v roce 1986, další pak v letech 1989, 1993, 1997 a 2001. Z prvních dvou konferencí vyšly i sborníky referátů. V 90. letech, po uvolnění hranice navazuje pobočka spolupráci i se zahraničními regionálními pobočkami v Horním Rakousku, východním Bavorsku a s maďarskými ornitology z oblasti Šoproně. Spolupráce s maďarskými kolegy však bohužel ustává v roce 2010, s ostatními ale nadále pokračuje. V období po vstupu ČR do EU a vyhlášení soustavy NATURA 2000 se někteří členové podílejí na výzkumu avifauny těchto oblastí. Od roku 2010 se také obnovuje publikační činnost klubu, jejímž prvním výsledkem je v r. 2012 vydání sborníku odborných prací "Ptáci v kulturní krajině II". Od roku 2014 pravidelně přispívají do Sborníku Jihočeského muzea články "Zajímavá a významná ornitologická pozorování". Na konci roku 2015 je pak také završeno čtyřleté úsilí řady členů klubu a vychází stěžejní dílo, kniha "Ptáci jižních Čech". V letech 2018 - 2022 po odstoupení dlouholetého předsedy klubu Petra Bürgera vykonával funkci předsedy Jiří Pykal. V roce 2019 klub obnovuje tradici ornitologických konferencí, v září toho roku je uspořádána 6. jihočeská ornitologická konference, ze které je vydán sborník abstraktů. Od roku 2020 vyhlašuje klub akci "Pták roku JOKu", tedy cílový druh, jemuž by měla být věnována přednostní pozornost členů v daném roce.

Dnes má klub více než 300 členů, kteří vyvíjejí činnost jednotlivě, ve specializovaných skupinách (např. pro husu velkou, pro chřástala polního, pro výzkum avifauny Šumavy) a podílejí se na celostátních výzkumných projektech (liniové sčítání druhů, monitoring vybraných druhů v ptačích oblastech, monitoring zimujících vodních ptáků aj.). Současným předsedou klubu je od října 2022 Jan Havlíček.

Pozn.: Podrobněji je historie klubu popsána ve Sborníku abstraktů z 6. jihočeské ornitologické konference v příspěvku "Padesát let činnosti Jihočeského ornitologického klubu".