2023 - bramborníček hnědý a černohlavý

Mapujte s námi bramborníčky!

Ptákem roku JOKu se na rok 2023 stal bramborníček, respektive dokonce oba naše druhy bramborníčků. V rámci kampaně proběhne mapování jejich výskytu v jižních Čechách.

Volba tentokráte padla na typické obyvatele "otevřené krajiny", především lučních porostů, ale i zarůstajících brownfieldů a vojenských cvičišť, okrajů rybníků a dalších podobných ploch. Důvodem jsou výrazné změny jejich početnosti na některých ze sledovaných ploch, které ale bohužel nemáme plošně podchycené, ani je zatím neumíme vysvětlit.

Cílem kampaně bude zjišťování výskytu a početnosti obou příbuzných druhů na území jižních Čech, a zároveň také zhodnocení základních charakteristik, které jejich přítomnost ovlivňují. Metodika je zvolena tak, aby se do projektu mohli zapojit i začínající a amatérští ornitologové.

Metodika sledování bramborníčků

Bramborníčky lze sledovat ve všech typech vhodného prostředí – louky, porosty podél vodotečí, okraje rybníků, rozptýlená zeleň, bývalá vojenská cvičiště, brownfieldy a jiné "opuštěné plochy", pastviny, rašeliniště, říční nivy atp.


A) malé lokality

- do cca 1 ha

- plošné mapování, cca 10 minut

- 2 kontroly za sezónu (1. 5. – 30. 5. a 1. 6. - 30. 6, mezi kontrolami 2 týdny, ve vyšších polohách lze termín posunout na později)


B) větší lokality a liniové lokality

- pomalá chůze přes lokalitu, nebo po jejím okraji, podél vodoteče atd.

- max. 2,5 km, delší dělit na kratší úseky (především při změně biotopu)

- 2 kontroly za sezónu (1. 5. – 30. 5. a 1. 6. - 30. 6, mezi kontrolami 2 týdny, ve vyšších polohách lze termín posunout na později)


Během kontroly se zaznamenává:

počet bramborníčků, dobrovolně další druhy

typ lokality a její management (tj. zda je plocha obhospodařována)

přítomnost vodoteče

přítomnost odsedávek (sloupy el. vedení, kůly, suché "dřevnaté" byliny) a keřů


Výsledky se budou odevzdávat pomocí excelové tabulky. Vedle toho je vhodné zadat nálezy bramborníčků i dalších zajímavých druhů do databáze Avif, NDOP, BioLog apod. (vždy zadávejte přesný bod nálezu).

NEGATIVNÍ údaje jsou stejně cenné jako pozitivní a zadají se do excelové tabulky stejným způsobem (do počtu zjištěných bramborníčků se vyplní hodnota 0).